Saturday, June 9, 2012

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 39 (รับสมัคร)


สมัครประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2555
 คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ (รายละเอียดของคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถือในใบสมัครเป็นสำคัญ)
1. ผู้สมัครถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. บิดามารดา ของผู้สมัครถือสัญญาติไทยโดยกำเนิด
3. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
4.ไม่เคยไปญี่ปุ่นเกิน 1 เดือน ภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา
5.ไม่เคยเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
 2. กฎเกณฑ์ในการประกวด
1.ไม่จำกัดหัวข้อเรื่อง
2. แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท
1. ประเภทมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปความยาวในการพูด 5 นาที
2. ประเภทมัธยมศึกษาความยาวในการพูด 3 นาที
3. ในขณะพูดประกวดห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบคำกล่าวบทสุนทรพจน์ (ห้ามอ่านคำกล่าวบทสุนทรพจน์บนเวทีขณะประกวด)
* หมายเหตุ อนุญาตให้เฉพาะผู้ประกวดประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายนำบทสุนทรพจน์ขึ้นเวทีประกวดได้  แต่ห้ามอ่านบทสุนทรพจน์ขณะประกวด
4. การแต่งกาย นักเรียนและนักศึกษา แต่งกายด้วยเครื่องแบบสถาบัน  และบุคคลทั่วไปแต่งกายสุภาพ  ห้ามใส่รองเท้าแตะทุกชนิด
5. ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ในประเภทมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป   จะได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป – กลับ   และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น พิเศษสำหรับปีนี้   ผู้ชนะในประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้สิทธิพิเศษเข้าร่วมโปรแกรมทัศนศึกษาCamp & Homestay Program ร่วมกับกลุ่มนร.มัธยมหลายโรงเรียนประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบทุกท่าน   จะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมด้วยของรางวัลล้ำค่า (ตัวอย่างรางวัลปี 2554 เช่น กล้องดิจิตอล นาฬิกาข้อมือ  เน็ตบุ๊ค และอื่น ๆ ) รวมมูลค่า 100,000 บาท
 3. การสมัครเข้าประกวด
กรอกใบสมัครติดรูปถ่ายหน้าตรง พร้อมแนบบทสุนทรพจน์ แล้วนำมาส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่
26 กรกฎาคม  2555 ทุกวัน เวลา 08.00 น.  16.00 น. หากส่งทางไปรษณีย์ ใบสมัครและบทสุนทรพจน์ต้องถึงสมาคม ฯ ภายในวันอังคารที่
26 กรกฎาคม 2555 มิใช่ตามวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์ หากเกินกำหนด หรือหลักฐานไม่ครบ ทางสมาคมฯ จะไม่รับเอกสารหรือให้คำปรึกษาใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ประกาศผลการคัดเลือก
สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ จะได้รับผลการคัดเลือกให้ทราบทางโทรศัพท์และทางจดหมายลงทะเบียน   ภายใน เดือน สิงหาคม   2555 หรือสามารถโทรศัพท์ สอบถามผลการคัดเลือกได้ที่ www.ojsat.or.th โทร.02-2349397
 5. วัน/เวลา/สถานที่ประกวด
วันอาทิตย์ที่  16 กันยายน 2555
ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลาประกวด 09.30 – 15.30 น.
ณ ห้องโลตัสซูท 5-7, ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์  (at Lotus Suite 5-7,22nd Floor Centara Grand @ Central World)

No comments:

Post a Comment